604 Lösungen für Kreuzworträtselfrage
friesischer weiblicher Vorname.

Wir kennen 604 Antworten in Kreuzworträtseln für den Begriff friesischer weiblicher Vorname.
Die Lösungen haben eine Länge von 3 bis 11 Buchstaben.

Länge
friesischer weiblicher Vorname mit 3 Buchstaben
AAD 3
AAF 3
ADA 3
BET 3
BOT 3
DOE 3
DUI 3
EAK 3
EEF 3
FEM 3
FIM 3
FIN 3
FOK 3
GEP 3
GER 3
HIS 3
HOK 3
JAP 3
JEK 3
MAT 3
NEL 3
NON 3
NYK 3
NYN 3
ODA 3
OET 3
OKE 3
POI 3
POP 3
PYT 3
friesischer weiblicher Vorname mit 4 Buchstaben
AACH 4
AAFK 4
AAIE 4
AANS 4
ABBE 4
ABKE 4
ADDA 4
ADEL 4
ANKE 4
BIKE 4
BONS 4
BOUK 4
CRYT 4
DOED 4
DUKE 4
DUOT 4
EAUK 4
EBEL 4
EDOU 4
EIKE 4
EKKE 4
ELIK 4
EMMA 4
GEKE 4
GELK 4
HAUK 4
HIKE 4
HOLK 4
HOMK 4
HOUK 4
HUIT 4
IMKE 4
JAAI 4
JAAN 4
JAAY 4
JANE 4
JAPK 4
JENA 4
KAAK 4
KAAN 4
KIKE 4
KOKE 4
KUNE 4
LEDK 4
LEUK 4
MAAT 4
MARE 4
MOED 4
NAMK 4
NANK 4
NEEK 4
NOLK 4
OEDA 4
OEKE 4
OETK 4
OFJE 4
OFKE 4
OKJE 4
OLDA 4
OOBK 4
OTKE 4
PEKE 4
PIKE 4
POAI 4
PYLK 4
friesischer weiblicher Vorname mit 5 Buchstaben
AAFJE 5
AAFKE 5
AAKJE 5
AANJE 5
AANKE 5
AATKE 5
ABKJE 5
ACHJE 5
ACHSE 5
BAAIE 5
BAIKE 5
BEITS 5
BERKE 5
BESIE 5
BIJKE 5
BILDT 5
BJOKE 5
BOKJE 5
CILKE 5
CRIET 5
DETTE 5
DIELE 5
DIUKE 5
DJOKE 5
DJUIS 5
DJURA 5
DUFJE 5
DUKKE 5
EABEL 5
EDWER 5
EEFKE 5
EELKE 5
EEWKE 5
ELANT 5
ELKJE 5
ELSKE 5
ENIKE 5
ENNIK 5
FALKE 5
FAPKE 5
FEKJE 5
FEPKE 5
FIMMA 5
FINNA 5
FOGEL 5
FOPJE 5
FRAUK 5
GADAU 5
GANNA 5
GEELK 5
GEIKE 5
GEPKE 5
GISKE 5
GOFKE 5
HAKJE 5
HENKE 5
HEPKE 5
HESJE 5
HILDA 5
HIMKE 5
HINKE 5
HINTS 5
HIPKE 5
HISJE 5
HISKE 5
HOKJE 5
HOUKE 5
ITSIE 5
ITSKE 5
JAKKE 5
JANKE 5
JANNE 5
JAPKE 5
JEKKE 5
JENKE 5
JENTS 5
JEPKE 5
JETSK 5
JISKE 5
KANIA 5
KANKE 5
KANNE 5
KENAU 5
KENNE 5
KENOU 5
KINGE 5
KINKE 5
KINNE 5
KNIER 5
KUNNE 5
LAMKE 5
LEFJE 5
LEFKE 5
LESEL 5
LIKEL 5
LISKE 5
LITTE 5
LOBJE 5
LOKJE 5
MAART 5
MAIKE 5
MANNA 5
MARTE 5
MEIKE 5
MEINE 5
MEINS 5
MENKE 5
METKE 5
METTA 5
NAKKE 5
NAMKE 5
NANKE 5
NANNA 5
NEANE 5
NEMKE 5
NINKE 5
NISKE 5
NONKE 5
NYNKE 5
NYSJE 5
OBKJE 5
OEBKE 5
OEPKE 5
OOBJE 5
OPKJE 5
ORKJE 5
OTSJE 5
OTSKE 5
OUCLA 5
OUKJE 5
PEARK 5
PEART 5
PLEUN 5
POIKE 5
POKJE 5
POPJE 5
POPKE 5
PYKJE 5
friesischer weiblicher Vorname mit 6 Buchstaben
AACHJE 6
AAFKJE 6
AALTKE 6
AANSKE 6
AARTKE 6
AATSJE 6
AATSKE 6
BAAIKE 6
BAATJE 6
BERBER 6
BERNOU 6
BETSJE 6
BETSKE 6
BINSKE 6
BJEFKE 6
BLIJKE 6
BOAIKE 6
BONSKE 6
BOTSJE 6
BOUKJE 6
CLASKE 6
CUTSKE 6
DATSJE 6
DEAUKE 6
DEDSJE 6
DERKJE 6
DFIFKE 6
DIEKJE 6
DIELKE 6
DIEUKE 6
DIRKJE 6
DJOUKE 6
DOAIKE 6
DOERJE 6
DOUKJE 6
DYDSJE 6
EADSKE 6
EARDKE 6
EARKJE 6
EATSJE 6
EEDSKE 6
EEDWER 6
EERKJE 6
EETSJE 6
EILKJE 6
EITSJE 6
EITSKE 6
EKTSJE 6
ELCHJE 6
ELTSJE 6
FALKJE 6
FARDAU 6
FARDOU 6
FEDDAU 6
FERKAU 6
FINKJE 6
FOEKJE 6
FOKKEL 6
FOLKAU 6
FORMKE 6
FREDOU 6
FREUKE 6
GAASKE 6
GEESKE 6
GELDOU 6
GELKJE 6
GETSKE 6
GJELKE 6
GJILKE 6
GOAIKE 6
GOASKE 6
GOESJE 6
GOESKE 6
HAAFJE 6
HAAKJE 6
HAASKE 6
HARBER 6
HARMKE 6
HEABEL 6
HEAROU 6
HEDSKE 6
HEMKJE 6
HENKJE 6
HEPKJE 6
HIJLKE 6
HINKJE 6
HINSJE 6
HIPKJE 6
HITSIE 6
HOLKJE 6
HOMKJE 6
HOTSKE 6
HOUKJE 6
HUCHJE 6
ITSKIE 6
JAAIKE 6
JAAPJE 6
JAAPKE 6
JAARCH 6
JALKJE 6
JANSIE 6
JARMKE 6
JATSJE 6
JEENKE 6
JEEPJE 6
JEEPKE 6
JENSKE 6
JEPKJE 6
JETSJE 6
KARSJE 6
KEUNJE 6
KINSKE 6
KJILLE 6
KLASKE 6
KOESJE 6
KOOPJE 6
KOOPKE 6
KRYNKE 6
LAMKJE 6
LAMPKE 6
LEALKE 6
LEAUKE 6
LELKJE 6
LEMKJE 6
LESKJE 6
LEUKJE 6
LIEFKE 6
LIEPKE 6
LIEUKE 6
LIPKJE 6
LISKJE 6
LITSKE 6
LJISKE 6
LOEKJE 6
LOLKJE 6
LOTSJE 6
MAAIKE 6
MARIJE 6
MATSEN 6
MEINKE 6
MEISJE 6
MELKJE 6
METSJE 6
MINKJE 6
MINSKE 6
NAMPJE 6
NEANKE 6
NEENKE 6
NEESKE 6
NEISKE 6
NENSKE 6
NIESJE 6
NIESKE 6
NOLKJE 6
NUTSJE 6
OADSKE 6
OARKJE 6
OATSKE 6
OBERTA 6
OBTSJE 6
OECHJE 6
OEDSKE 6
OEPKJE 6
OETSKE 6
ONTSJE 6
ORTSJE 6
PAUKJE 6
PEATJE 6
PEBEKE 6
PEEBKE 6
PEEKJE 6
PEELJE 6
PERKJE 6
PIERKE 6
PITRIK 6
PLEANE 6
POAIKE 6
POERKE 6
POPKJE 6
PYPKJE 6
PYTRIK 6
PYTSJE 6
friesischer weiblicher Vorname mit 7 Buchstaben
AALHEIT 7
AALMOET 7
AANTSJE 7
AARLAND 7
AARTSJE 7
ACHTSJE 7
BARBARA 7
BARTSJE 7
BEITSJE 7
BERBERT 7
BERTSJE 7
BIEUKJE 7
BJETSJE 7
BOATSJE 7
BONTSJE 7
BRUCHJE 7
DAATSJE 7
DAUTSEN 7
DAUTSJE 7
DEEDSJE 7
DEIKJEN 7
DIETSJE 7
DINTSJE 7
DIRTSEN 7
DOUTSEN 7
DUOTSJE 7
EARDSJE 7
EINTSJE 7
ELBRICH 7
ELLEKJE 7
FEIKJEN 7
FENTSJE 7
FEUKJEN 7
FOARSKE 7
FREUKJE 7
GELFSKE 7
GERLIND 7
GERTSJE 7
GOATSKE 7
HAITSKE 7
HANSKJE 7
HARMKJE 7
HARTSJE 7
HEARKJE 7
HEDWICH 7
HELTSJE 7
HERMPJE 7
HIJLKJE 7
HINTSKE 7
HOITSJE 7
HOITSKE 7
HOTSKJE 7
HOUTSJE 7
HUITSJE 7
JAAITJE 7
JAAPKJE 7
JAATSJE 7
JABIKJE 7
JALTSJE 7
JANNEKE 7
JEEPKJE 7
JENSKJE 7
JERTSJE 7
KARSTJE 7
KINGSKE 7
KINKSKE 7
KINTSJE 7
KLAARKE 7
KLEISKE 7
KNIERKE 7
LEAUKJE 7
LEELKJE 7
LIEUKJE 7
LINTSJE 7
LJISTJE 7
LJOUKJE 7
MAACHJE 7
MAATSJE 7
MEENSKE 7
MEINSJE 7
MEINSKE 7
MERCHJE 7
MEWESKE 7
MOATSJE 7
MOATSKE 7
MOETSKE 7
NANNEKE 7
NANTSKE 7
NEANSKE 7
NEENSKE 7
NEETSKE 7
NIERSJE 7
NIESKJE 7
NINTSKE 7
NJINSKE 7
NOLTSJE 7
NONTSJE 7
PALTSJE 7
PIERKJE 7
PITERKE 7
PJIRKJE 7
POITSJE 7
POMPKJE 7
PRITSJE 7
friesischer weiblicher Vorname mit 8 Buchstaben
AACHTSJE 8
ABELTSIE 8
ADELHEIT 8
BEELTSJE 8
BIEUWKJE 8
BOELTSJE 8
DEELTSJE 8
DIEUWERT 8
EABICHJE 8
EBELTSJE 8
ELLICHJE 8
EMMICHJE 8
FLORISKE 8
FRANSKJE 8
FREARKJE 8
FREEDSJE 8
FREMERKE 8
FRIETSKE 8
GAAITSKE 8
GEALTSJE 8
GELBRECH 8
GERBRICH 8
GILLESJE 8
GILLESKE 8
GOALTSJE 8
HARINKJE 8
HEINTSJE 8
JAANTSJE 8
JEANTSJE 8
KAARTSJE 8
KLEANSKE 8
LIBBRICH 8
MAARTSJE 8
MACHTELT 8
MAINTSJE 8
MEELTSJE 8
MEILTSJE 8
MEINTSJE 8
MOEDERKE 8
NAANTSKE 8
NEANTSKE 8
NEELTSJE 8
NJENTSKE 8
OBBICHJE 8
PAULIENE 8
PAULUSKE 8
PITERKJE 8
PJITTRIK 8
PYTRIKJE 8
friesischer weiblicher Vorname mit 9 Buchstaben
AALDRIKJE 9
ADELGONDA 9
BERENDINA 9
EADELTSJE 9
EIBERTSJE 9
FOGELTSJE 9
FOKELTSJE 9
GEARTRUDA 9
GERBRECHT 9
HOBBICHJE 9
HUBERTSJE 9
JENNECHJE 9
KATHERINA 9
LIBELTSJE 9
MARRICHJE 9
NANNICHJE 9
PITERTSJE 9
PLEUNTSJE 9
friesischer weiblicher Vorname mit 10 Buchstaben
AALDERTSJE 10
BERBERTSJE 10
DIBBRICHJE 10
DIEBRICHJE 10
EELDERTSJE 10
FOLKERTSJE 10
FREDERIKJE 10
GARBRECHJE 10
GELBRICHJE 10
GERBENTSJE 10
GERBRICHJE 10
HEABELTSJE 10
HIBBELTSJE 10
JEROENTSJE 10
LAMMERTSJE 10
MECHELTSJE 10
friesischer weiblicher Vorname mit 11 Buchstaben
MACHTELTSJE 11
MEINDERTSJE 11

Definition für "friesischer weiblicher Vorname"

Der friesische weibliche Vorname ist ein Begriff, der in Kreuzworträtseln vorkommt und nach einem weiblichen Vornamen gesucht wird, der in der friesischen Kultur traditionell vergeben wird. Friesen sind eine Volksgruppe, die in Norddeutschland und den Niederlanden ansässig ist. Der Name kann sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden beliebt sein und gehört zu den typischen Vornamen, die in der friesischen Sprache oder Kultur verwurzelt sind. In Kreuzworträtseln kann dieser Begriff verwendet werden, um den Spielern dabei zu helfen, die gesuchte Antwort für eine entsprechende Fragestellung zu finden.

Häufig gestellte Fragen zu Lösungen für "friesischer weiblicher Vorname" in Kreuzworträtseln

 1. Was sind die kürzesten und längsten Lösungen für friesischer weiblicher Vorname?

  Die kürzeste Antwort für den Begriff friesischer weiblicher Vorname ist AAD mit 3 Buchstaben. Die längste Antwort MACHTELTSJE hat Buchstaben: 11.

 2. Wie viele Lösungswörter gibt es insgesamt für friesischer weiblicher Vorname?

  Unsere Datenbank enthält 604 Lösungen für die den Kreuzworträtselbegriff friesischer weiblicher Vorname.

 3. Wo kann ich weitere Lösungen für andere Kreuzworträtselfragen finden?

  Am oberen Ende der Webseite findest du eine Suchleiste, mit welcher du nach Lösungswörtern zu weiteren Begriffen suchen kannst.

 4. Woher kommen die Lösungswörter?

  Unsere Lösungen stammen aus verschiedenen Quellen, darunter Kreuzworträtsel-Bücher, Datenbanken, Magazine und Benutzereinsendungen, um eine umfassende Lösungsliste bereitzustellen.

Vorherige Frage:
friesischer männlicher Name
Nächste Frage:
frisch machen